Меню

10 нови жилищни сгради са пуснати през второто тримесечие в Русенско

10 новопостроени жилищни сгради са въведени в експлоатация през второто тримесечие на т.г. в Русенска област, сочат данните на Териториалното статистическо бюро. Те са с 2 по-малко спрямо същия период на м.г., а новопостроените жилища в тях пада наполовина до 11. Въведените в експлоатация сгради представляват 1.9% от общия брой за страната, с което областта се нарежда на 15-то място, заедно с област Кърджали.
През второто тримесечие на 2016 г. 80% от всички въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради в Русенско са къщи при среден дял за страната 72.6%. И в периода април-юни т. г. преобладават тухлените сгради с бетонна плоча, чиито относителен дял в общия брой е 60%. През второто тримесечие на предходната година 83.3% от жилищните сгради са били с аналогична конструкция.

От всички въведени в експлоатация жилищни сгради през април-юни 2016 г. преобладава делът на едноетажните (60%), а останалите са на два етажа. Всички новопостроени жилищни сгради в областта са с изградени водопроводни и електрически инсталации, но само в 1 от тях канализацията е свързана с обществената мрежа, а в останалите - с изгребни ями.

Почти всяко второ новопостроено жилище е тристайно (45.5%). 27.3% от общия брой са с четири стаи. През второто тримесечие на 2015 г. са преобладавали дву- и тристайните жилища с относителен дял по 36.4%.
Общата полезна площ на всички новопостроени жилища в Русенска област през второто тримесечие на 2016 г. е 1724 кв. м, или с 20.9% по-малко спрямо същото тримесечие на предходната година. Жилищната площ също намалява (с 25.2%) до 993 кв. м и съставлява 57.6% от общата полезна площ на жилищата. Спрямо второто тримесечие на 2015 г. относителният дял на жилищната площ в общата полезна площ на новопостроените жилища намалява с 3.3 процентни пункта.

Средната полезна площ на едно новопостроено жилище в Русенско е 156.7 при 84.1 кв.м средно за страната. По този показател областта се нарежда на 3-то място в страната, като средната площ в национален мащаб варира между 243.9 кв. м за област Габрово и 57.1 кв. м - за Велико Търново. През второто тримесечие на м.г. средната полезна площ на едно жилище за областта е била 99.1 кв.м, а регистрираната средна за страната - 95.4 кв. метра.

От всички новопостроени жилищни сгради през второто тримесечие на 2016 г. 30.0% се намират на територията на град Русе. Делът на жилищата в тях достига 27.3%. Общата полезна площ на въведените в експлоатация жилища в областния център е 805 кв. м, а жилищната им площ съставлява 59.0% от полезната. Средната полезна площ на едно новопостроено жилище е 268.3 кв. метра.