Меню

Сделките с имоти имат 2,5% ръст на брутна добавена стойност за тримесечие

С 2,5% се е увеличила брутната добавена стойност от сделките с недвижими имоти през първото тримесечие на т.г. спрямо същия период на 2016 г., показват данните на Националния статистически институт.

Общо за периода януари – март 2017 г. брутната добавена стойност се увеличава с 3.5%. Динамиката й се определя от регистрирания растеж от 4.4% в секторите на търговията, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство.

В сектора "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти и далекосъобщения" увеличението е с 3%. В добивната промишленост, преработваща промишленост, производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива, доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване има ръст от 1.4%.

През първото тримесечие на годината брутният вътрешен продукт (БВП) на България е 22 млрд. лв., което е ръст от 3.5% спрямо периода януари - март на предходната година. Преизчислен в евро, БВП е 10.3 млрд. евро, или 1445 евро на човек от населението.

В сравнение с последното тримесечие на 2016 г. икономиката нараства с 0.9 на сто. На годишна база най-голям дял принос в ръста има крайното потребление, което се е увеличило с 4.3%. Износът на стоки и услуги се увеличава с 5.8%, а вносът на стоки и услуги - със 7.1%.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през първото тримесечие възлиза на 17.5 млрд. лв. по текущи цени. Относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката намалява равнището си с 0.1 процентни пункта спрямо същото тримесечие на предходната година до 2.5%.

Индустриалният сектор намалява относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 0.7 процентни пункта до 29.3%. Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, се увеличава и достига до ниво от 68.2% при 67.4% през съответния период на предходната година.

Износът и вносът на стоки и услуги увеличават равнището си спрямо предходното тримесечие съответно с 0.9 и 1.9%.

По dnevnik.bg