Меню

Земеделската земя и рентата в Русенско поскъпват

Средната цена на един декар земеделска земя в област Русе е 1129 лв., което е с 34.7% над нивото на 2015 г. Това съобщават от териториалното бюро на Националния статистически институт. Спрямо предходната година през 2016 г. най-голямо е увеличението на цената на нивите - 34.8%. При лозята е регистрирано значително ценово намаление - с 28.4%. Регистрираните средни цени на нивите в Русенско м.г. остават над средната цена на тази категории земя за страната.

През 2016 г. най-висока е цената на сделките със земеделска земя в община Русе - 1 313 лв./дка. Най-много се е увеличила цената на декар земеделска земя спрямо предходната година в общините Русе и Иваново - със 130.8% и 31.8%, като в нито една от общините не се наблюдава спад в цената на земеделската земя.

През 2016 г. средната цена на рентата на един декар наета/арендувана земеделска земя достига 50 лв., което е с 2 % над ценовото равнище от 2015 г. Регистрирано е увеличение в цената на рентата при нивите с 4.1%.

През 2016 г. най-висока е цената за декар наета/арендувана земеделска земя в община Сливо поле - 55 лева. Увеличение в цената на рентата спрямо предходната година се наблюдава в общините Борово и Иваново. Най-съществено е увеличението в община Иваново - с 13.0%. Средната цена на рентата на земеделска земя в община Две могили запазва нивото си от предходната година, а в община Русе намалява с 8.9%.

***
Категории на земята по начин на трайно използване. Наблюдавани са цените на пет категории земеделска земя, дефинирани по начина на трайното й използване: ниви, овощни градини, лозя, естествени ливади и мери и пасища. Това са основните категории земя в България, които се посочват в документите при сключване на сделки за продажба или на договори за наем/аренда на земеделска земя. За да съответстват на методологията на Евростат, естествените ливади и мерите и пасищата са обединени в обща категория - постоянно затревени площи, за която е изчислена обща средна цена.

Цена на земеделската земя. Цената на земеделската земя е платената на свободния пазар цена от собственика, включително платените данъци (без ДДС) и такси за един декар. В цената не са включени платените суми за право на ползване, получените от собственика парични компенсации при продажбата или придобиването на земята, стойността на сградите, построени върху земята, плащанията при наследяване и субсидиите (ако има такива).

Цена на рентата (наем/аренда) на земеделска земя. Цената на рентата на земеделската земя е изплатената стойност на единица площ в полза на собственика на земята, предоставил активите си на ползвателя на земята. Цената включва и стойността на всички плащания в натура, оценени по цени на текущата година, и платените данъци и такси. Цената не включва платените суми за право на ползване, стойността на сградите или жилищата, разположени върху арендуваната земя, както и всички други разходи, свързани с други активи (текущи разходи за поддръжката на сгради, застраховки и амортизации на сгради и др.).

Изчисляване на средна цена. На ниво община и област средната цена се изчислява като среднопретеглена с размера на съответстващите им площи, установени по време на наблюдението. На национално ниво и нивата NUTS1 (статистически зони) и NUTS2 (статистически райони) цената на единица площ се изчислява като среднопретеглена с площта на съответната категория земя по начин на трайно използване от анкетата за структурата на земеделските стопанства, проведена от Министерството на земеделието и храните през 2013 г.