Меню

Агенцията по кадастър предоставя нови е-услуги за гражданите

Агенция по геодезия, картография и кадастър вече разполага с Кадастрално-административна информационна система, чрез която гражданите вече могат да подават много по-бързо и сигурно заявления за справки свързани с кадастъра, геокартфонда, правоспособността, да отправят възражения срещу приети и не влезли в сила кадастрални карти.

Това съобщават от компанията - разработчик на услугата, "Мапекс".

Всеки потребител вече може по електронен път да заяви извадка на едромащабни топографски карти, стар кадастрален или комасационен план на земеделски земи или кадастрален и регулационен план на населено място, информация за налични данни, да разгледа кадастралната карта и кадастралните регистри, както и да отправи писмено възражение към агенцията.

Новият портал е свързан с географските информационни системи на агенцията - софтуера за управление на данните от електронния архив, информационната система за специализирана карта на Черноморското крайбрежие и интегрираната информационна система за кадастър и имотен регистър.

В рамките на проекта в новата платформа са интегрирани кадастралният регистър и кадастралната карта на агенцията, регистърът "Геокартфонд" и специализираните регистри за морските плажове, брегоукрепителните и брегозащитните системи и съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите, изградени в имоти - държавна собственост, извън границите на населените места, прилежащите на морето крайбрежни езера, лагуни, лимани и влажни зони, пясъчни дюни, острови, включително и създадените в резултат на човешка дейност.

По Dnevnik.bg