Меню

Брокери ще ползват услугите на Агенцията по кадастър

По-малко опашки в Агенцията по кадастъра, политика за задържане на вече обучените специалисти и привличане на нови, оптимизиране на работата с граждани, инвеститори и администрация. Това са сред основните задачи, които си поставя новият директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), Виолета Коритарова. Акцент в работата ще е и задълбочаване на работата на Агенцията и брокерите на недвижими имоти, заяви тя в специално интервю за ФАКТИ.

- Госпожо Коритарова, какви подобрения в услугите на АГКК могат да очакват гражданите и бизнеса?

- Приоритет на Агенцията е подобряване качеството на кадастралната карта и кадастралните регистри, гарантиране на добро качество на кадастралните и геодезическите данни и материали.

Подобренията могат да бъдат разделени на две групи – кратко- и дългосрочни. Целта е да ги изпълняваме поетапно, за да се постигне добър резултат, който действително да бъде почувстван от потребителите - граждани, инвеститори и администрации, които ползват нашите услуги.
Най-важното за мен е да се положат максимални усилия за подобряване на административното обслужване - намаляване на опашките в нашите офиси, да се избегне закъсняването на сроковете, така че Агенцията да се наложи като коректен партньор.

Отчитам трудностите в работата на офиса в София-град, да предоставя услугите в определените срокове, породени от големия обем постъпващи заявления. За по-голяма ефективност и ефикасност на административното обслужване с кадастрална информация в кратък срок ще подготвим съответните нормативни промени, които да създадат условия правоспособните лица по кадастър да имат правото да издават скици за поземлени имоти и сгради, схеми на самостоятелни обекти и други удостоверителни документи. С това целим да се облекчи работата в бек офисите и да се концентрираме и засилим административния капацитет в „поддръжката на кадастралната карта”. Надяваме се да успеем в рамките на два три месеца и да видим резултат в тази посока.

- Как ще работите с потребителите – било то физически лица, фирми или общини?

- Тук е мястото да отбележа наблюдаващата се липса на стандарти за контрол на качеството при поддръжка и изменение на кадастралната карта, голяма част от дейностите се оставят на съвестта на съответния изпълнител. Необходимо е осъществяването на контрол на цялата гама от геодезически дейности.

Друга важна задача е да направим така, че да имаме добре работещи фирми в бранша. Защото ние сме администрация и като такава, разчитаме изцяло на геодезистите за създаване на продуктите, които са под наше управление. В наш интерес е да имаме силни геодезически фирми, чиито продукт е с гарантирано качество и пълнота на данните. Желанието ни е при приемане на тяхната работа да имаме възможност да я проверяваме повече от нормативно определения процент, тъй като добрата продукция предполага и качествени услуги, предоставяни от Агенцията.

- Преди време имаше информация, че има доста грешки. Какво е състоянието в момента?

- Наблюдава се повишаване качеството на кадастралната карта, вследствие на предприетите мерки за популяризиране процеса на създаване и повишената активност на гражданите. За по-добри резултати се предвижда осъществяването на контрол при създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри, който да бъде от екип в по-широк състав, включващ освен служители на Агенцията и представители на професионалните сдружения на геодезистите и земеустроителите. Ще се предприемат стъпки за засилване контрола върху дейности по приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри, както и върху дейността на правоспособните лица при извършените от тях дейности по кадастъра.

- Законово имате ли това право?

- Имаме определен минимален процент за проверка, но никой не ни ограничава за обема на проверяваната кадастрална карта, т.е. ако имаме необходимия административен капацитет, бихме проверявали значително по-голям процент, а убедена съм това ще доведе до по-качествен продукт.

Проблем е привличането на геодезисти в администрацията и ще работим в посока да задържим настоящите специалисти. Важно е да не допускаме нашите експерти, след като се почувстват знаещи и можещи да търсят реализация в частния бизнес. Трудно ще е, но това са част от приоритетите в краткосрочен план.

- Това предполагам е свързано и с грешките които могат да бъдат обжалвани и чиято първа корекция се поема от геодезическата фирма.

- Точно така. Отстраняването на непълнота или грешка в кадастралната карта и кадастралните регистри, допусната по вина на правоспособното лице, изработило картата, се извършва безвъзмездно в срока за отстраняване на дефектите, определен съгласно договора, т.е. в тези корекции са безплатни, но само за тези собственици, които са участвали в процеса по нейното създаване.

- Какво става с тези, които не са били активни?

- При констатирани пропуски в съдържанието на картата и регистрите, гражданите следва да предоставят съответните документи, но процедурата за тях не е безплатна.

- Колко струва?

- Хипотезите за отстраняване на непълнота или грешка, изменение в данните за обектите на кадастъра, настъпили след влизане в сила на кадастралната карта и кадастралните регистри са толкова много, че не бих се наела да посочва конкретна стойност, но не трябва да се забравя, че такси за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри са определени в раздел VI от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители.

- Ще развивате ли електронните услуги на сайта?

- Освен мерки в посока за по-качествено и по-бързо обслужване на граждани с кадастрална информация, Агенцията ще продължи да популяризира предлаганите електронни услуги чрез Кадаскрално-административната информационна система - КАИС. Имам идея да намерим правилните информационни канали за популяризиране работа с УЕБ ПОРТАЛ "КАИС". Следва да отбележа преимуществото на Е-услугите - спестяват време, усилия и средства, защото за да ги получат, гражданите не трябва да посещават офиса ни и да стоят по опашки, и не на последно място електронните услуги са с 30% по-евтини. Ако успеем да намалим потока на граждани в нашите приемни, ще освободим капацитет, който да компенсира недостатъчната численост на служителите в Службите по геодезия, картография и кадастър (СГКК) и ще се създаде възможност за изпълняване на увеличения обем от услуги, без това да влияе върху качеството и бързината на административното обслужване на физическите и юридически лица.

Ще работим и в посока да убедим всички администрации, че скиците и схемите, издадени чрез отдалечен достъп до информационната система на кадастъра и имотния регистър, да имат силата на официален документ и следва да ги ползват при провежданите от тях административни производства, т.е. да намалим административната тежест.

- Между АГКК и кои администрации следва да има електронна връзка?

- Агенция по вписванията, общинските администрации, министерството на земеделието, храните и горите, МОСВ, АПИ, НКЖИ и др. при създаване на геопространствените бази данни. Очакваме увеличаване ползването на електронните документи от нотариусите, въз основа на създадената норма през 2014 г., която дава възможност на нотариусите, използвайки информационната система на кадастъра, да получават официални документи чрез отдалечен достъп. Трябва еднозначно да сложим знак на равенство между електронната скица и на хартиен носител. Също така ще фокусираме разяснителната ни дейност и върху друга група – брокерите на недвижими имоти. Те да могат да правят справки чрез интернет и да имат предварителна информация за имотите, което е необходимо условие за успешно финализиране на сделките с недвижими имоти, а не както често се случва в последния момент, няколко дни преди сделка собствениците да заявяват нашите услуги.

- Това не е малко трудно постижимо като се има предвид, че тяхната дейност не е урегулирана законово?

- Ще осъществим контакти с НСНИ. Предстоят разговори. Ще отбележа, че при търсене и разглеждане на кадастралната карта чрез отдалечен достъп до информационната система на кадастъра и имотния регистър не се заплаща такса. Агенцията предоставя както официални документи така и справки в електронна форма и графичен вид, за чието заявяване не е необходимо наличието на електронен подпис. Брокерите могат да провокират собствениците да правят справка за пълнотата на данните за техните имоти. Искаме да насърчим посредниците да проверяват информацията и да я ползват в пълния й обем.

Ще се фокусираме върху всички потребители и за нас е много ценно да получаваме информация за тяхната удовлетвореност от нашите услуги, ако трябва ще усъвършенстваме и оптимизираме нашите услуги, ще надграждаме УЕБ ПОРТАЛ "КАИС" и при необходимост ще подобряваме неговия интерфейс, за да създадем възможност за лесна и ефективна употреба, така че да се достигне до желания резултат. Това са по-дългосрочни цели, но ще работим и в тази посока.

- Какви са Ви плановете относно цифровизацията на кадастъра?

- Това е основната дейност, трябва да продължим да работи активно. На всички професионалисти в бранша е известно, че добре развитият кадастър подобрява инвестиционния процес в страната. Липсата на кадастър гони инвеститорите, подпомага измамите с недвижими имоти, улеснява укриването на данъци и т.н.

- До 2019 г. 96% от територията на България трябва да е покрита с кадастрална карта? В каква степен е готова тя към днешна дата?

- Преобразуването на Картата на възстановената собственост, създадена по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд, в кадастрална карта и кадастрални регистри се изпълнява по график и за сега не се наблюдава забавяне. Ще положим усилия срокът да бъде спазен. Към момента имаме около 60% покритие на територията с кадастрална карта, говорим за неурбанизираните територии - земеделски и горски територии.

Поетапно до края на 2018 г., най-късно до средата на следващата година ще бъде одобрена кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия, след което предстои да се изработи картата за оставащите населени места, за да се достигнат 100%.

Това е необходима предпоставка АГКК да се утвърди като силна административна структура на територията на България и да се наложи като единствен доставчик на кадастрална информация. Според мен това е пътят за развитие на агенцията.

- Може ли да припомним с какво кадастралната карта е важна за инвеститорите?

- Създаването на актуални и точни цифрови картни материали за нуждите на планирането, инвестиционното проектиране, изграждането на инфраструктурни обекти и други е предпоставка за разработване на политики за устойчиво развитие на регионите, от своя страна това налага бързото развитие на дейностите в областта на геодезията и картографията. Актуалната географска и кадастрална информация е инструмент за вземане на решения в много сектори.

За всеки инвестиционен проект е необходимо да осигурим вярна и точна картографска и кадастрална основа. Кадастралната карта дава пълна информация за недвижимата собственост с точните й площи, предназначение и собственици, видовете обекти, тяхната идентификация и характеристиките им, включително данни за точност, актуалност, пространствен обхват и правен статут. В кадастъра се съдържа информация и за зоните на ограничения върху поземлените имоти, които произтичат от сервитут или ограничение, възникнали въз основа на нормативен или административен акт.

По факти.бг