Меню

Без декларация за новопридобити имоти?

Редица промени в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) предлагат депутати във внесения законопроект за изменение. Едно от тях е от началото на следващата година да отпаднат декларациите за новопридобити имоти, които гражданите и фирмите са задължени да подават.

Предвижда да се премахне и задължението физическите и юридическите лица да подават данъчни декларации за новопостроени сгради, които подлежат на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията и за новопридобити по възмезден или безвъзмезден начин имоти и ограничени вещни права.

От „Обединени патриоти” предлагат също така местният данък за новопостроените сгради да се дължи след завършване на строежа. Според вносителите сегашната разпоредба е неясна и е противоречива.

Годишният данък за новопостроените сгради да се определя на база информацията, която служебно ще се подава от органа, издал удостоверението за въвеждане в експлоатация или разрешение за ползване след завършването им, а не на базата на подадена данъчна декларация, както е в момента. По същество информацията, необходима за определяне на данъчната оценка е налична в общината, твърдят патриотите. Според тях предлаганите промени ще намалят административната тежест и ще освободи гражданите от подаването на информация, която е налична при компетентния орган.

Предлагат се и промени, които да стимулират завършването на недовършеното строителство и ограничаването на нерегламентираното ползване на сгради, преди въвеждането им в експлоатация. Така данъкът ще е дължим, ако в двегодишен срок от издаването на Акт 14 (завършен груб строеж) и едногодишен срок от съставянето на Акт 15, обектът не е въведен в експлоатация или не е издадено разрешение за ползване.

Патриотите предлагат да отпадне и задължението за подаване на данъчна декларация за определяне на годишния данък за имотите или ограничените вещни права върху тях, пише „Дневник”. Причината за промяната, според вносителите, е, че това е излишно натоварване, защото цялата необходима информация е налична в общината и за имотните сделки се дължи еднократен местен данък. Размерът му се определя всяка година от съответната община но, той е в диапазона от 0,1 до 3% върху оценката на имуществото.

По факти.бг