Меню

Данък недвижими имоти в Русе скочи от 1,2 на 2 на хиляда

През 2017 г. има промяна само на ставката за данъка върху недвижимите имоти от 1,2 на хиляда на 2 на хиляда, съобщиха от Дирекция „Местни данъци и такси” в община Русе. Плащането на налога, такса битови отпадъци и данъка върху превозните средства вече започна от 12 януари.
Освен на касите в „Местни данъци и такси” на ул. „Котовск” №1 от 8:30 до 17 часа, данъкоплатците се обслужват и на касите на „Информационно обслужване“ АД в кв. „Чародейка”, бл.213; ул. „Борисова”, бл. „Йордан Йовков”; ул. „Църковна независимост” №16; ул. „Чипровци” /входа на стадион „Дунав”/ и ул.„Плиска” №56, бл. „Средец”. Работното време е от 8 до 12 часа и от 13 до 16 часа.
Плащането на задължения може да се извършва и чрез банков превод в ТБ Инвестбанк АД Русе по сметка: BIC IORT BGSF, IBAN BG96IORT 73798400 0800 00 и код на плащане: 44 21 00 – данък недвижими имоти, 44 24 00 – такса битови отпадъци, 44 23 00 – данък превозни средства, 44 14 00 – окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници, 44 28 00 – туристически данък.
Плащането на данъка върху недвижимите имоти, таксата битови отпадъци и данъка върху превозните средства за 2017 г. се извършва на две равни вноски до 30 юни и до 31 октомври. На предплатилите целия размер до 30 април, се прави отстъпка от 5 на сто.
Размерът на дължимия данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за 2017 г. няма да се съобщават чрез писма, доставяни от пощенски оператор. Проверка на задълженията може да се извършва на интернет страницата на Община Русе, както и на телефони: 082 506 527, 082 506 528, 082 506 529.
Лицата, които подлежат на облагане с патентен данък през 2017 г., следва да подадат данъчна декларация до 31 януари. В случаите на започване на дейността след тази дата, данъчната декларация се подава непосредствено преди започването ѝ. Тези, които са подали данъчна декларация до 31 януари и в същия срок са заплатили пълния размер на данъка, ползват отстъпка от 5 на сто.
Лицата, които подлежат на облагане с данък върху таксиметров превоз на пътници (това са превозвачите, притежаващи удостоверение за регистрация издадено от Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници, издадено от Кмета на Община Русе по Закона за автомобилните превози), подават данъчна декларация и заплащат дължимия данък при започване на дейността преди получаване на издаденото разрешение по чл.24а, ал.1 от Закона за автомобилните превози.
Лицата, предоставящи хотелиерски услуги, подават данъчна декларация до 30 януари 2017 г. за облагане с туристически данък за предходната календарна година.
Декларациите могат да се получат от Дирекция „Местни данъци и такси” или изтеглят от интернет страницата на Община Русе. Същите се подават в Дирекция „Местни данъци и такси”, намираща се на ул. „Котовск” №1, етаж 2.
За невнесените задължения по ЗМДТ от минали години, се начисляват лихви за просрочие и за същите се прилагат процедури за принудителното им събиране чрез НАП и съдебни изпълнители.
Лицата, които са се освободили от собственост на недвижими имоти или МПС, следва да подадат уведомление за закриване на тези партиди, с което да се преустанови начисляването на недължими данъци и лихви върху тях.