Меню

За какво да се внимава при покупка на жилище - съветите на нотариуса

С оживлението на пазара на жилища през последните две години все повече хора решиха да си купят дом след като известно време са изчаквали - заради несигурността в кризата, заради липсата на точно това, което търсят, заради ограниченото предлагане или по друга причина. Много от новодомците предпочитат да купят "на зелено" от строителя, защото така излиза по-евтино.

Независимо от избрания начин има стандартни въпроси, на които всеки купувач трябва да има добър отговор преди да подпише договор, а и след него. Неотдавна дадохме съвети за какво да се внимава при избора на строител. Днес отговори на няколко основни въпроси дава нотариус Златко Нотев.

Кои са основните моменти, за които трябва да внимават купувачите на жилища

Както и при всички останали сделки безспорно основното преди сключване на договора е:
- установяване безспорно правото на собственост за продавача или продавачите, обема на собственост (върху какво като предмет и до размера на каква част се простира);

- липса или наличието на ограничения върху правото на собственост (респективно върху имота), уговорени при сключване на предходния договор за прехвърляне на собствеността съгласно акта за придобиване от нашия продавач, или възникнали след придобитата от него собственост на друго правно основание (ипотеки, възбрани, учредени вещни права на ползване за трети лица, апортиране на имота в капитала на търговско дружество, вписани искови молби и други) ;

- съответствие на правото на собственост по доказателствен акт (нотариален акт, писмен договор с предходен отчуждител държавата или община; договор за делба, и/или друг акт – съдебен или административен/ с наличния реален недвижим имот или имоти, предмет на бъдещата сделка;

- легитимация /правоспособност и дееспособност (на продавача/продавачите)

- договаряне на цена и вид на валута, начин и срок на плащане на цената

- срок за предаване на владението върху купения имот

- установяване наличие или липса на данъчни и осигурителни задължения на продавача преди извършване на сделката.

Какви опасности крие и как да се предпазят хората при забавено вписване на сделките в Агенцията по вписванията?

Вписването на една сделка в регистъра при Агенцията по вписванията се извършва по инициатива на нотариуса - при условията на задължение, вменено му от закона; и от имащия правен интерес субект, независимо дали той е купувач или продавач; учредител на ограничено вещно права или приобретател по подлежащ на вписване акт;

Самото вписване не е елемент от сделката, но то дава гласност на възникнали между две и повече лица правоотношения. Вписването на акт, с който се прехвърля собственост върху недвижим имот или се учредяват ограничени вещни права с полза на друг правен субект, дава възможност трети лица да извършат проверка чрез Агенция по вписванията и нейните поделения на територията на страната за вписаните по партидите на имотите или по партидите на физическите и юридически лица обстоятелства.

Вписването на актове по принцип следва да се извърши в деня на удостоверяването, съответно издаването им, за да запазят реда на поредност "по време" на вписаното обстоятелство, с цел това обстоятелство да бъде противопоставимо на трети лица. Забавеното вписване на такъв акт крие риск за страните по договора или за всяко трето лице, което има правен интерес да се впише определено обстоятелство.

Причината за забавеното вписване на определен акт е най–вероятно натовареност и значително по– големия брой актове, които се представят за вписване в някои от съдебните райони. Не съм запознат с практиката на Службата по вписванията в София, тъй като аз практикувам в район на съд, който има нормална натовареност и нямам проблеми с вписвания на актовете, които представям. Доколкото ми е известно обаче, при подаването на молба за вписване на определен акт, се извършва регистрацията на актовете по реда на постъпването им в съответната Служба по вписванията, и в тази поредност – макар и забавено - се извършва и вписването им в съответния регистър.

При условията на равнопоставеност на правните субекти, участващи в гражданския оборот, не би следвало да се извърши изпреварващо вписване на обстоятелства по акт, който е постъпил по-късно по време и касае същия имот. Моят съвет е купувачите да не ангажират с подписа си документи за придобиване на имот, относно който няма извършена справка от съответната Служба по вписванията и са се убедили, че липсват пречки за сключване на договор.

Как да се предпазят купувачите, за да не се сдобият с жилище, което вече е било продадено или пък се препродаде това, което купуват, защото вписването на сделката е закъсняло?

Разбира се основното е да се извърши проверка за собствеността и нейния титуляр, както и наличието или липсата на вещни тежести върху имота – предмет на бъдещата сделка. Важно е да се извърши сделката от собственик/собственици, тъй като сделка с продавач – несобственик, е недействителна.

При сделка, извършена от пълномощник на собственика-продавач, следва да се установи безспорно действителност на волята при удостоверяване на подписа и съдържанието на пълномощното, изразена от самия собственик с лично явяване пред извършилия удостоверяването.

Законът е дал свобода както на договаряне между страните, с която страните могат да уговорят цената по сделката, вида на престацията (вид на валута, вещта - при замяна на недвижим имот срещу друга вещ), начин на плащане и сроковете за това.

Освен реалната размяна на имот срещу пари, платими по банков път (за сделки с цена 10 хил. лв. и повече или в бройза стойност на сделката до 10 хил. лева) в деня на сключване на договора за покупко-продажба, страните могат да уговорят и плащането - изцяло или частично – да се извърши след вписване на акта в съответната Служба по вписванията. Цената се депозира в банкова сметка от купувача в полза на продавача, но тя ще се изплати реално след представен препис от съответния акт, с който се удостоверява, че сделката е вписана в регистрите при Агенцията.

Страните могат да възложат и на доверения си нотариус това, като сумата, представляваща продажна цена по една сделка, се внесе по депозитна банкова сметка с титуляр нотариуса, който от своя страна поема ангажимента да впише съответния акт, да снабди купувача с вписан препис от него, и едновременно с предаване на преписа да нареди сумата от депозитната си сметка по банкова сметка на продавача при посочена от него банка.

Задължително при сключване на договора за покупко-продажба следва да се уговори, че при евикция на купувача (отстраняване на купувача от имота въз основа на влязло в сила съдебно решение за разваляне на сделката), то продавачът дължи връщане на цената, ведно с лихви за забава, като може да се уговори и обезщетение за вредите, които би претърпял купувача, както и възстановяване на направените от купувача разходи по сключване на окончателния договор.

Към кого да се обръщат купувачите, за да проверят дали няма някакви тежести върху даден имот?

На този етап може да се извърши проверка за вписани обстоятелства по партида на собственик – продавач и/или върху имота само чрез Агенция по вписванията лично чрез Службата по вписвания по местонахождение на недвижимия имот, или по електронен път – чрез проверка в базата данни на Агенцията по вписванията през Система ИКАР.

Какви са рисковете при покупка "на зелено", как да се избегнат?

Моето мнение по повод на т. н. покупка на зелено е че, такава сделка е с повишена степен на риск предвид липсата на реален предмет на договора. Ако все пак читателят е решил, че степента на риска е в рамките на разумния, то съветите ми са следните:

Преди сключване на договора много важно е купувачът да се убеди, че сградата и съответно обектът ще бъде построен в договорения вид. Желателно е да се запознае предварително със статута на поземления имот, върху който ще се извърши строителството – собственик на поземления имот, наличие на план за застрояване и Подробен устройствен план, вкл. и елементите от него за плътност на застрояване, етажност на застрояване и други.

Важно е да се удостовери и историята на собствеността върху терена за последните 10 години. Ако продавач не е собственик на поземления имот, а само инвеститор, следва да се провери основанието, което му дава право да извърши строежа, и дали строителното разрешение е законосъобразно и дали е влязло в сила.

Ако продавач е търговско дружество или едноличен търговец, преди сделката следва да се проверят дружествените документи и отчети, публикувани в Търговския регистър, с цел установяване на общото състояние на търговеца – инвеститор или строителя и дали стои добре на пазара.

Проверка в Търговския регистър при Агенция по вписванията би дала допълнителна информация за собственика на капитала или за търговеца. Макар и не съвсем достоверна поради субективност, но информация би могла да се придобие и от форумите – за извършени към момента строежи и сделките с имоти от същия инвеститор. Такава сделка се оформя документално, като най – практикуван вариант е предварителен писмен договор, с който се уговорят - идентификация на обекта по адрес, етаж, застроена площ, и други, цена, начин и срокове на плащане, срок на сключване на окончателния договор, уговорка, че всяка от страните може да поиска сключване на договора за окончателен при наличие на реален обект, неустойки.

Важно е да се предвиди доколкото това е възможно и материалите, които ще се използват при строежа, степен на довършителни работи. По отношение на плащанията на цената обикновено се договаря това да става на вноски - при сключване на предварителен договор, при достигане на определени етапи на строителството. Последното навежда на извода, че при подписването на такъв договор задължително следва да се уговорят и сроковете за извършване на всеки от етапите, за да възникне за купувача задължението за плащане. Важно е да се договори и крайният срок за завършване на строежа.

При неспазване на съответните срокове купувачът има възможност да претендира, че е налице неизпълнение на договора, и може да предприеме действия за защита на интересите си, без да е необходимо да се изчака крайният срок за завършване на сградата. Ако страните постигнат съгласие, изпълнението на задълженията на строителя могат да се обезпечат с ипотека, със залог или банкова гаранция.

Какъв процент от стойността на жилището са разходите, свързани с покупката?

За извършване на нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот се събират:

Нотариална такса а/ за изготвяне на проект за нотариален акт, и снабдяване на книжа и документи – ако страните възложат тези действия на нотариуса; и б/ за удостоверяване на сделката и снабдяване на вписан препис от акта; Тези такси се определят съобразно материалния интерес по сделката – т.е. по–висока стойност измежду данъчната оценка на имота и договорената продажна цена.

Събират се такси за извършване на проверки в националните база данни на ГРАО и Български документи за самоличност. Този вид такси се определят на основание Тарифа за нотариалните такси към Закон за нотариусите и нотариалната дейност, като клиента следва да им предвид, че посочените суми са без ДДС. Таксите се заплащат в нотариалната кантора непосредствено след удостоверяване на сделката, като за тях нотариусът издава Сметка/Фактура по образец.

Държавна нотариално такса за вписване на акта – 0.1% върху удостоверявания материален интерес по сделката и се дължи на Агенцията по вписванията в деня на сключване на договора

Данък за придобиване на недвижим имот, който се дължи на Общината по местонахождение на имота (чл.44-47 от Закона за местните данъци и такси) като размерът му се определя от Общинския съвет на съответната община

Други такси – такса за издаване на удостоверение по чл.47 и чл.48 от Правилник за вписванията – или известно като удостоверение за вещни тежести – 10 лева за справка – удостоверение със срок на издаване 7 дни, и 30 лева за справка – удостоверение със срок на издаване 3 дни;

Обобщено мога да отговоря, че не е възможно предварително да се определи точен процент на разходите по една сделка, тъй като е зависим от посочените правила за определяне на сумите, но надвишава 4.5 % от стойността на жилището, като тук не са включени разходите по посреднически договори с агенции за недвижими имоти.

Ако се купува жилище от строител, какви документи да се искат от него?

Придобиването на право на собственост върху имот от строител е възможно по два начина: а/ чрез придобиване на правото на строеж за определен обект, който е в процес на строителство, и не е достигната кота било, и б/ чрез придобиване на правото на собственост върху завършен обект, за който: 1/ има издаден Протокол за степен на завършеност "груб строеж", т.е. има образно казано акт за раждане на този обект, и той може да бъде предмет на сделка и 2/ има издаден протокол за степен на завършеност "груб строеж", и е издадено и Разрешение за въвеждане на обекта/сграда в експлоатация.

Разбира се заедно с тези книжа следва да се представят и всички предходни строителни книжа, одобрени по надлежния ред – разрешение за строеж, влязло в законна сила; одобрен инвестиционен проект – част архитектура и обяснителна записка към него; Протокол за дадена строителна линия и ниво; и други – според вида на строежа.

Другите документи са общовалидните за всички сделки – удостоверение за актуално правно състояние на продавача, ако е търговец; скица на поземления имот, схема/скица на обекта предмет на сделка, удостоверение за данъчна оценка на имота, удостоверение за наличие или липса на вещни тежести и ограничения върху имота, и други при нужда.

След приключване на покупката какви стъпки трябва да се извършат пред административни органи

След като нотариусът снабди купувача с препис от вписания нотариален акт за покупко-продажба, то новият собственик следва да извърши действия по: а/ подаване на Декларация по чл.14 от Закона за местните данъци и такси за вписване на промяна в партидата на имота пред съответната Служба "Местни данъци и такси" при общината по местонахождение на имота – по образец.

Желателно е подаването на тази декларация да се извърши в законовия срок от 60 дни след придобиването, за да се избегне налагане на глоба за просрочие; б/ подаване на заявления за промяна на партидите за ел.енергия, питейна и отпадна вода, топлоподаване, стационарни телефонни услуги, пред застраховател (ако имотът е застрахован) и други, на свое име.

Продавачът – в същия 60-дневен срок и независимо от купувача – подава заявление по образец пред съответната Служба "Местни данъци и такси" при общината по местонахождение на имота.

По dnevnik.bg